تلفن ثابت
1397 تير 31 يکشنبه
 

 

شرح تعرفه های  تلفن ثابت

رديف

سرويس

تعرفه به ريال

1

نرخ مکالمه هر یک پالس       

3/47                            

2

تغییرمکان                          

51500

3

تغییرنام

20600

4

تعویض شماره                     

20600

5

بستن صفربین الملل                

23021

6

تغییر نام ومکان توام               

72100

7

ثبت نام تلفن ثابت                   

2180000

8

برقراريADSL

۲0000ریال برای هر دوره

9

حق الحفاظه                            

  6000ریال برای هر یک کیلومتر(خارج از مرز) 

10

سرویس کنفرانس                      

15000

11

وصل تلفن قطع شده (اعم از به درخواست یا بدهی و000)

5150

12

قطع به درخواست                       

5150

13

سیم خصوصی

3000000 ودیعه اولیه          

14

سیم خصوصی

1200 آبونمان ماهانه       

15

سیم خصوصی  هزینه نصب           

51500

16

یک خط E1  

۵۵00000 هزینه اولیه            

17

یک خط  E1                        

۷50000 ماهانه

18

دائری مجدد تلفن تخلیه شده                 

51500

19

اجاره کانال

برحسب کیلومتر برحسب کیلومتر و پارامتر های مختلفی مثل دولتی .خصوصی. نظامی. نوع ارتباط وغیره